Product Development, GlaxoSmithKline R&D , Stevenage SG1 2NY, United Kingdom. Organization uri icon