Article open access publication

Analysis of Heritability and Shared Heritability Based on Genome-Wide Association Studies for 13 Cancer Types

Journal of the National Cancer Institute, Oxford University Press (OUP), ISSN 0027-8874

Volume 107, 12, 2015

DOI:10.1093/jnci/djv279, Dimensions: pub.1059821560, PMC: PMC4806328, PMID: 26464424,

Authors

Lan, Qing (1)
Chen, Chu (1)
Ding, Ti (1)
Gu, Jian (1)
Guo, Huan (1)
Hu, Nan (1)
Hu, Wei (1)
Jin, Li (1)
Li, Jihua (1)
Liu, Li (1)
Lu, Daru (1)
Shen, Wei (1)
Su, Jian (1)
Tan, Wen (1)
Tang, Wei (1)
Wu, Chen (1)
Wu, Wei (1)
Xu, Jun (1)
Xu, Ping (1)
Yu, Kai (1)
Zhu, Meng (1)

Affiliations

Organisations

  1. (1) National Cancer Institute, grid.48336.3a

Funders

Research Categories

Main Subject Area

Fields of Research

Links & Metrics

NORA University Profiles

Aalborg University

Dimensions Citation Indicators

Times Cited: 89

Field Citation Ratio (FCR): 19.48

Relative Citation ratio (RCR): 2.75

Open Access Info

Green, Published